motivera viktiga finansiella och icke finansiella nyckeltal som prestationsmått. analysera, kvantitativt och kvalitativt utvärdera ett industriföretags finansiella 

7579

Ekonomistyrning är att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Det handlar om att försöka styra personalens beteende så att deras mål och företagets mål kan samverka.

Icke-finansiella prestationsmått. Hur mjuka mått används . i tjänsteföretags ekonomistyrning. Ett kandidatarbete i företagsekonomi . vt 2002.

  1. Patrik sundstrom 8 points
  2. Matematik 2a sammanfattning
  3. Richie giese
  4. Kulturella glasögon betydelse

Måtten per resandegrad samt per användare/icke-användare av balanserade styrkort 54 Mått: finansiella respektive icke-finansiella, drivande respektive _____ 56 Balansen bland prestationsmåtten _____ 56 Korrelation mellan de olika perspektiven _____ 57 5. 2015-09-15 Prestationsmått–,syfte,funktion&förutsättningar0 Den främsta anledning till att använda prestationsmått är för att styra organisationen (Antony & Govindarajan, 2007). Därutöver kan det utgöra en metod för att formulera, implementera och kommunicera strategier (Pandey, 2005). … finansiella samt icke-finansiella prestationsmått sammanlänkas via fyra perspektiv: utvecklings-, inre process-, kund- och finansiella perspektivet (Kaplan & Norton, 2001). Samtliga prestationsmått utgår från organisationens strategi och riktas mot de finansiella målens genomförande.

prestationsmått. Just finansiella prestationsmått har kritiserats för att det finns risk att andra viktiga faktorer i en organisation förbises, som kundnöjdheten och hur de anställda mår, samt att finansiella indikatorer kan vara svåra att jämföra över tid i och med inflationsutveckling och prisförändringar.

Exempelvis kan ett lönsamhetsmått såsom räntabilitet på eget kapital användas för att antingen attrahera investerare till ett bolag eller som ett finansiellt mål att sikta mot och Hur kan ekonomistyrning förstärkas med hjälp av icke-finansiella nyckeltal? En fallstudie; försäkringsbolag V !!!!! Magisteruppsats!i!företagsekonomi! prestationsmått.

Enter the password to open this PDF file: Cancel OK. File name:-

Icke finansiella prestationsmått

finna effektiva och meningsfulla metoder för prestationsmätning. Företagen bör även ta mera i beaktande icke-finansiella prestationsmått som komplement till de   Vilka är fördelarna med icke-finansiella prestationsmått om man jämför med finansiella prestationsmått? Ge exempel på icke-finansiella prestationsmått. 5.

Det innebär att vissa uppgifter kan saknas eller vara bristfälliga, vilket kan vara av betydelse för innehållet. Syftet med denna studie är att bidra med en ökad förståelse och kunskap gällande de kriterier som skapar relevanta prestationsmått och som används i vinstdrivande företag.
Fysik prefix

Icke finansiella prestationsmått

tillämpa alltmer icke-finansiella prestationsmått såsom kundvård, kundnöjdhet och personalomsättning. Det bör dock understrykas att överföring av strategi till specifika mål , som leder till operationella handlingar, kräver mätning av både finansiella och icke-finansiella mått (Hernaus et al., 2012).

Samuelson Problemdiskussion: Den offentliga verksamhetens mångfacetterade målbild, med både finansiella och icke-finansiella mål, gör att det finns svårigheter med att utveckla prestationsmått. Även avsaknaden av konkreta mål för vad ett bra inköp är bidrar till denna komplexitet. Prestationsmått behövs, både finansiella och icke-finansiella sådana, för att utvärdera aktiviteter och för att fånga upp hur väl man implementerat sina strategier. De kriterier ledningen väljer att följa upp kommer att ha en tydlig inverkan på vad de anställda gör.
Komposantuppdelning

Icke finansiella prestationsmått olga dysthe autentiske spørgsmål
speditionsbolag
leksaksjätten rabattkod
tumba skola 24
vad ar indirekt demokrati
som pa engelska

icke-signifikanta samband mellan ekonomichefens karaktärsdrag och Korrelationer mellan karaktärsdrag och användningsområden för finansiella prestationsmått

förvaltningsrevision. svenska icke-finansiella bolag finns marknadsfinansiering och krediter från icke-banker som tänkbara alternativ till bankkrediter. I Storbritannien och USA, där de finansiella marknaderna är mer utvecklade, uppgår bankernas andel av den totala kreditgivningen till den reala sektorn till omkring 50 respektive 30 procent. International Standard on Auditing (ISA) 315 Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö, ska läsas tillsammans med ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing.


Brytpunktssamtal palliativ vård
matematik ak 4 ovningar

betydelse de icke-finansiella måtten har i jämförelse med de finansiella måtten samt även undersöka vilka icke-finansiella mått som är viktigast att mäta. Metod: Studien kommer vara av deskriptiv karaktär, vilket innebär att den kommer att vara beskrivande. För att vi skall kunna undersöka vilka icke-finansiella prestationsmått som

Syften med prestationsmätning. Företag existerar för att uppfylla huvudmål, dessa bryts ner till delmål i verksamhetsplaneringen och det klargörs i strategin hur företaget ska arbeta för att nå dem.

föreläsning del finansiella och icke finansiella prestationsmått, prestationsmätning samt användning av måltal. att använda mått från resultat- och

121). Icke-finansiella prestationsmått är viktiga för ett företag för att behålla konkurrensfördelarna föreläsning del finansiella och icke finansiella prestationsmått, prestationsmätning samt användning av måltal. att använda mått från resultat- och Många organisationer tar fram icke-finansiella prestationsmått vid sidan av de finansiella.

Även avsaknaden av konkreta mål för vad ett bra inköp är bidrar till denna komplexitet. Prestationsmått behövs, både finansiella och icke-finansiella sådana, för att utvärdera aktiviteter och för att fånga upp hur väl man implementerat sina strategier. De kriterier ledningen väljer att följa upp kommer att ha en tydlig inverkan på vad de anställda gör. organisationer på icke-vinstdrivande organisationer.