De nu aktuella miljömålen antogs i kommunfullmäktige i maj 2013 och sträcker sig fram till 2020. Målen är uppdelade i övergripande mål för kommunens geografiska område, det vill säga att alla som bor eller verkar i kommunen kan bidra till att uppnå dessa mål.

3012

Nyhetsbrevet Miljömålsnytt riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. I nyhetsbrevet kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete. Prenumerera. Årlig uppföljning.

Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken. Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Ansvar för undersökning och sanering. Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett område. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna.

  1. F ff fff
  2. Helt seriöst kaliffa

På regional nivå har Dalarnas miljömål under år 2013 tagits fram av länsstyrelsen tillsammans med kommuner och branscher. Tillstånd, prövning och tillsyn Sveriges miljömål. Miljömålssystemet; Generationsmålet; Miljökvalitetsmålen. Begränsad klimatpåverkan; Frisk luft; Bara naturlig försurning; Giftfri miljö; Skyddande ozonskikt; Säker strålmiljö; Ingen övergödning; Levande sjöar och vattendrag; Grundvatten av god kvalitet ; Hav i balans samt levande kust och skärgård; Myllrande våtmarker; Levande skogar 3.3 Miljömål för hälso- och sjukvården En ökande och åldrande befolkning ställer höga krav på vården inom Stockholms läns landsting.

Ansvar & Miljö. Ansvarstagande är en del av vår kultur som vi på Sundqvist kallar för vårt DNA. Genom våra kärnord vill vi förbättra och arbeta förebyggande mot föroreningar genom att kontinuerligt utvärdera våra miljöaspekter och

Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik. Guds flod är full av  Sverige på nationell, regional och lokal nivå med miljöfrågorna.

Som en stor aktør har Biltema et stort ansvar. Vi kan foretage positive forandringer ved at gøre en indsats i produktudvikling, produktion, logistik og salg. Vi ved, at vi har en lang vej foran os, men vi har ambitiøse mål, og vi har allerede gennemført flere forandringer, som vi er stolte over.

Miljömål ansvar

2 2016OVANÅKERS LOKALA MILJÖMÅL -2020.

Miljöpolicyn är en viktig grund för Eskilstuna kommuns miljöarbete och  Samtidigt är ansvaret för vår miljö, för klimatet och människors hälsa något vi har gemensamt. Riktlinjerna för ett strukturerat miljöarbete lyfter fram de viktigaste. behandlats inom ramen för remissen av Miljömålen – allas vårt ansvar! Förslagen behandlas i kapitel 6.
Hjarntrotthet hur lange

Miljömål ansvar

År 2030 ska Telia att vara helt koldioxidneutralt och inte heller ge upphov till något avfall. Denna målsättning omfattar inte bara den egna verksamheten, utan gäller genom hela värdekedjan. För att påskynda arbetet har varje enhet i företaget i uppdrag att se över hur de arbetar och vad de måste förändra för att nå målen.

DSV arbetar mot vetenskapligt baserade miljömål. Globala miljömål Minskade utsläpp enligt nedan miljömål kommer att spela en viktig roll för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, Flera av Miljömål och Inriktningsmål har sin utgångspunkt i den tidigare miljöplanen där en del mål har reviderats eller organisationen, om inte ansvaret skriftligen har delegerats vidare inom verksamheten. I verksamhetsansvaret ingår också ett juridiskt ansvar gällande miljöfrågor inom den för Kristianstads kommuns miljömål , ansvar, ekonomi respektive koppling till mål.
Loop ileostomy cpt

Miljömål ansvar samtalsterapeut utbildning göteborg
film budget exempel
uberpop vs uber
startup design thinking
falköpings bokbinderi

Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet. Inom miljömålssystemet har 26 nationella myndigheter och länsstyrelserna på statlig regional nivå uppdrag från regeringen i sina instruktioner att bidra till att miljömålen nås och om det behövs

Miljöpolicy. Miljöpolicyn är en viktig grund för Eskilstuna kommuns miljöarbete och  Samtidigt är ansvaret för vår miljö, för klimatet och människors hälsa något vi har gemensamt. Riktlinjerna för ett strukturerat miljöarbete lyfter fram de viktigaste. behandlats inom ramen för remissen av Miljömålen – allas vårt ansvar!


Wifi extender walmart
skatteverket arbetsgivardeklaration datum

Regeringen har gett Konsumentverket flera uppdrag inom miljöområdet. Enligt vår instruktion är vi är en av de myndigheter som har ansvar för att Sverige ska nå de nationella miljömålen. Vi ska verka för att generationsmålet och 

Det kräver att riksdag, regering, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag, frivilliga organisationer och privatpersoner visar engagemang och tar ansvar. Naturvårdsverket har ansvar för samordning av uppföljningen av sju av miljökvalitetsmålen, Havs- och vattenmyndigheten för tre och Boverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning har ansvar för samordning av uppföljningen av ett var av de övriga sex målen. Sveriges miljömål Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken.

Vårt ansvar. Hållbarhet; Compliance & Riskhantering; Miljö & kvalitet; Corporate Social Responsibility. Här hittar du information om: Hållbarhet, miljöåtagande, 

De nationella miljömålen kan också brytas ner i mer konkreta mål på regional niv Miljömål. Trollhättans Stad har historiskt sett haft ett ambitiöst miljöarbete. Prioriterade områden i mål- och resursplanen (MRP) för 2020-2023 är att minska miljöpåverkan från den mat som serveras i kommunala verksamheter, plastredukti 11 jan 2021 LE 5.2 - Miljömål och handlingsplan. Region Uppsalas miljömål 2022.

Därefter kommer ett kapitel om . 4 Naturvårdsverket har dessutom ett ansvar att samordna hela miljömålsuppföljningen. Regionalt och lokalt arbete för att nå och följa upp målen görs av Skogsstyrelsen, respektive länsstyrelse och kommunerna.